A novial

 

A számnévi képzők

A kényelem kedvéért ismertetjük magukat a számneveket, mielőtt a képzőkre térnénk.

Az újlatin számneveket használjuk kevés, a könnyebb kezelhetőséget biztosító módosítással: 1 un (vagy uni, amely nyomatékosabb), 2 du, 3 tri, 4 quar, 5 sink, 6 six, 7 sep1, 8 ok1, 9 nin: ezt az a. nine, sk. ni, nio, n. neun sugallja, minthogy az újlatin nov, non alakok egybeesnének az ‘új’ és ‘nem’ jelentésű szavakkal. 10 dek (a dis jelentése ‘ez’), 100 sent, 1000 mil ... milione, miliarde (mil miliones), bilione (milione miliones) [nem az amerikai billion ‘milliárd’].

Az un használható határozatlan névelőként, de ez a névelő általában nélkülözhető.

A többi számneveket ki lehetne fejezni az olyan egyszerű összetételekkel, mint dekdu 12, dudek 20, dudekdu 22 stb. De általános tapasztalat, hogy az emberek hajlamosak összetéveszteni a dekdu-t a dudek-kel, és fordítva. Ennek megfelelően a legtöbb nyelvben olyan alakok vannak, amelyek nem könnyen téveszthetők. Ezért célszerű az újlatin -anti képzőt használni a tízesek alkotására (az -i végződés a melléknévi jellegre utal): 20 duanti, 30 trianti, 40 quaranti, 50 sinkanti, 60 sixanti, 70 sepanti, 80 okanti, 90 ninanti; 23 duanti tri, 99 ninanti nin stb.

A számnévi főnevek -o végződéssel képezhetők: duo, trio stb., dekduo ‘tucat’, duanto ‘húsz (darab), húszas csoport’. Nem fog abból félreértés eredni, hogy az itt az -o eltérő értelemben használatos, mint ami A főnévképzők fejezetben ismertetésre került.

Az eszperantó rendszer különösen zavaró a németek számára, akiknél a dreizehn 13-at jelent, miközben az eszp. tridek értelme 30. Figyeljünk arra a nehézségre, amely hosszú számsorok diktálásakor jelentkezik, mivel a 3, 10, 20, 7 könnyen félrehallható, mint 30, 27 vagy 30, 2, 17.

Az összetett számnevek idóbeli rendszere (70 sepadek, 17 dekesep) meglehetősen zavaró. Van egy szótagokon alapuló ötletes számolási rendszer, amelyet G. de Kolovrat talált fel (Les cent syllabes, Nizza, 1927): ba 0, be 1, bi 2, bo 3, bu 4 – ca 5, ce 6, ci 7, co 8, cu 9 – da 10, de 11 ... fa 15 ... gi 22 ... ho 28 ... ka 35 stb., zu 99; caburi 50462, femina 16750. Sok szempontból előnyös lenne, ha ezeket a számneveket nemzetközi használatúvá lehetne tenni, de átmenetileg a fentihez hasonló rendszert kell alkalmaznunk.

A tőszámnevek használata az olyan esetekben, mint az a. year 1927, page 37, chapter X stb. nem logikus, de nagyon kényelmes és nyelveink többségében megtalálható; a francia kiterjeszti ezt a királyok neveire, pl. Louis quatorze ‘XIV. Lajos’, a hónapok napjainak nevére, le quatorze juin ‘június 14.’. Az oroszban sokkal logikusabb módon sorszámnevek használatosak még az évszámokban is.

A sorszámnevek -esmi-re végződnek: unesmi ‘első’, duesmi ‘második’, sentesmi ‘századik’ stb. 345. trisent-quaranti-sinkesmi. Ezekből -im végű határozószavakat képezhetünk: unesmim ‘először, elsőnek’ stb.

Törtszámnevek: ‘század(rész)’ sentime (vö. a volt francia pénzegységet), ‘fél’ duime, ‘öthatod’ sink siximes stb. A mi- előtag jelentése ‘fél’.

Duopli ‘dupla, kétszeres’, duoplim ‘duplán, kétszeresen’, ugyanilyen módon triopli, sentopli stb.

A határozói jellegű osztószámneveket az -opim ‘-nként; -ával, -ével’ segítségével képezzük: triopim ‘hármasával, hármanként’. Ugyanez a képző használatos a pokopim ‘lassanként, lassacskán, apránként’.


A fordító lábjegyzetei

1 A Novial Lexike a sep ‘7’ és ok ‘8’ számnevek helyett a set ‘7’ és ot ‘8’ alakokat vezette be, vö. A Novial Lexike előszava.