A novial

 

A semlegesnem

A fogalmat kifejező semlegesnemet (conceptional or rational neuter, l. az alábbi művemet: Philos. of Grammar, 241. oldaltól), amelyet a magyarban általában a ‘... dolog, a(z) ...’ fordulattal vagy az ‘az, ami ...’ körülírással fejezünk ki, nem jelöli olyan végződés az etnikus nyelvekben, amely elég nemzetközi lenne a céljaink számára, így a lat. -um1 végződéshez fordulhatunk, amely ismert az olyan, a különböző élő nyelvekben is használt szavakból, mint memorandum, ultimátum, maximum, minimum.

Így az alábbi alakokhoz juthatunk: verum ‘igazság’, azaz ‘igaz dolog’ (amely különbözik az “absztrakt” igazságot, ‘vmi igaz volta’-t kifejező vereso-tól, amely pl. a ‘kételkedem az állításának igazságáról’ kifejezésben fordul elő); li bonum de ti situatione es ke ... ‘az a jó abban helyzetben, hogy ...’; vakuum ‘vákuum, üresség’ (vakui ‘üres’); fortum ‘erődítmény, erősség’ (forti ‘erős’); kontributum ‘(tárgyi stb.) hozzájárulás’; falsum ‘tévedés’.

Ez a semlegesnem használható a nyelvek megnevezésére is: lo tradukte libres fro germanum en anglum ‘(ő hn.) könyveket fordít németről angolra’; latinum es tro desfasil por helpelingue ‘a latin segédnyelvnek túl nehéz’.

Ezen semlegesnem fő használati köre a névmások esetén látható: lum ‘az’, tum ‘az a dolog’, disum ‘ez a dolog’, quum ‘mi’, quantum ‘mennyi(en), hány(an)’, nulum ‘semmi’, omnum ‘minden, az egész, az összes’, kelkum ‘valami’, irgum ‘akármi, bármi’, altrum ‘valami más’, omnum altri = omni altrum ‘minden más’.

Figyeljük meg, hogy a forrásnyelveinkben gyakran használatos az alaki alany (a. it, n. es, fr. il), amikor ez nem szükséges. Ebben az esetben általában a magyar sem használ névmást, vö. pluva ‘esik’ (a. it rains), es nesesari tu starta nun ‘most indulni kell’ (a. it is necessary to start now) stb.

Az -um végű szavak ragozhatók: verumes ‘igazságok’; de az -umes, -umen végződések esetlenek, jobb helyettük az -us, -un alakokat használni2: verus, fortus, fabrikatus ‘gyári árúk, iparcikkek’; li fabrikatun boneso. A lumen ‘annak a(z) ...’, lumes ‘azok’ helyett mondhatjuk: lun, lus; vagy még inkább használhatjuk a közös nemű len, les formákat, mert nem lép fel kétértelműség: Hir es kelki flores: prenda les si vu voli ‘Itt van néhány virág: vidd el őket, ha akarod’. Me esed in li banke por vida len chefe ‘Voltam a bankban, hogy találkozzam a vezetőjével (= lássam a vezetőjét)’.


A fordító lábjegyzetei

1 Az -um végződés nem képző, így mássalhangzója nem számít a hangsúly helyének megállapításakor, vö. A hangsúly c. fejezet

2 A Novial Lexike később bevezette az -u végű, ún. konkrét semlegesnem fogalmát az -um végű absztrakt semlegesnem mellett. Ezt megerősítette Jespersen a Javított novial (Plubonisat novial) c. cikkének 6. pontjában (vö. magyarul, novialul). Ezért az -umen, -umes végződések nem, ill. csak a jelentésváltozás figyelembe vétele mellett rövidíthetők -um, ill. -us alakra. (Ezzel együtt érvényét veszti a jelen nyelvváltozat azon szabálya, hogy az -u végződés az ún. elöljárószói határozószavakat képezte, vö. Elöljárószavak.)