A novial

 

Az előtagok

Néhány novial előtag eredetileg elöljárószó, ezek a megfelelő fejezetben kerülnek ismertetésre. Érdemes megjegyezni, hogy más nemzetközi segédnyelvekhez hasonlóan a ‘-val/vel (együtt)’ jelentésű elöljárószó alakja kun, azért, hogy elkerüljük az összeütközést a sok con-, com-, ill. cor- kezdetű nemzetközi szóval, melyekben – részben vagy teljesen – a ‘-val/vel’ jelentés már nem érezhető. Az ante ‘előtt’ elöljárószó mellett, amely ritkán használatos előtagként, a pre- előtagot használjuk, amely elterjedtebb: previda ‘előre lát’, prenome ‘keresztnév, utónév’, prehistorie ‘őstörténet, történelem előtti kor’, presavo ‘előre tudás, sejtés’, prepaga ‘előre kifizet’, prelasti ‘utolsó előtti’, preyer ‘tegnapelőtt’.

A konter ‘ellen-’ mellett a nemzetköziség megkívánja azt, hogy bizonyos számú szó esetén a görög anti- előtagot használjuk, főként szaknyelvi és műveltségszavakban: antimilitariste, antialkoholisme, antisemito (-ido) stb.

A legáltalánosabb tagadó előtag a non-, amely nem más, mint a ‘nem’ jelentésű határozószó a következő szóval egybeírva: nonexistant ‘nem létező’, nonposibli ‘lehetetlen’, nonreal ‘nem valódi, valószerűtlen’, nonvidabli ‘láthatatlan’, nonsavo ‘tudatlanság, nem ismeret’ stb.

Felesleges nehézségeket okozna, ha a tökéletesen érthető és összetéveszthetetlen non- helyett a lat. in- előtagot használnánk, amely olyan sok szóban használatos (az in elöljárószótól) teljesen eltérő jelentésben. Az occidental elkövette ezt a hibát, ami elkerülhetetlenné tette azt a szabályt, hogy ezt a tagadó in-t hangsúlyjellel kell ellátni, valamint világosan le kell szögezni, hogy nem szabad összekeverni a másik (hangsúlytalan) in-nel, így occ. ínscrit = nov. nonskriptet, inscrít = enskriptet; az inhabitabil szó a hangsúlytól függően ‘lakható’ vagy ‘lakhatatlan’ jelentésű. Ha az in-t tagadó előtagként felvennénk, akkor ugyanúgy négy formában, azaz in-, im-, il- és ir- változatban kellene ezt megtenni, mint az etnikus nyelvekben; de ez egyaránt imposszibilis, immorális és irracionális lenne egy racionális nemzetközi nyelvben.

A des- abban tér el a non-tól, hogy az alapszó közvetlen ellentétét fejezi ki: nonutili ‘nem hasznos, azaz haszontalan’, desutili ‘káros’; desagreabli ‘kellemetlen’, desavantaje ‘hátrány’, desorganisa ‘felbomlaszt’, desaproba ‘helytelenít’, descharja ‘kirak’, desobedia ‘nem engedelmeskedik’, desfasil ‘nehéz’, desquieti ‘nyugtalan’ stb.

A dis- ‘szét-’ a des-től teljesen eltérő fogalmat fejez ki, jóllehet az angolban e kettő nem válik szét. A dis- szétszóródást, elválasztást jelent: disdona ‘szétoszt, összevissza ad különböző embereknek’, dissenda ‘szétküld’, distrancha ‘szétdarabol, széttrancsíroz’. (A dis-solu helyett egyszerűsített írásmódú disolu alakot használunk.)

A mis- (a.-n.-sk. mis-, fr. mé-) igékkel használatos ‘hibásan, félre-’ jelentésben: mispronuntia ‘rosszul ejt ki’, miskomrenda ‘rosszul ért, félreért’, misdukte ‘tévútra visz, félrevezet’, miskalkula ‘hibásan számol’ stb.

A mal- előtag megfelel egyrészt a mal(i) ‘rossz’ melléknévnek, másrészt a malim ‘rosszul’ határozószónak: malodoro ‘bűz, rossz szag’, maledukat ‘neveletlen, rossz modorú’, malformat ‘rossz alakú/formájú’, malhumorosi ‘rossz természetű’, malfamosi ‘rossz hírű, hírhedt’ stb.

A par- befejezett vagy alapos cselekvést jelöl: parlerna ‘teljesen megtanul’, parlekte ‘alaposan elolvas, végigolvas’, míg tralekte ‘átolvas (lehet, hogy felületesen)’.

A ri- ‘újra-’ ismétlést vagy újraalakítást fejez ki. Míg a lat. re- eredeti jelentése gyakran elveszett a re- kezdetű szavakban, ez a ri- használatos, ahol az angolban a re-t hosszú magánhangzóval ejtjük (mint pl. a re-cover, re-form szavakban, amelyek különböznek a recover-től és a reform-tól): rielekte ‘újraválaszt’, ridona ‘ismét ad’, riskripte ‘újraír’ stb. A ri önálló határozószóként is használható: me have ri li plesire ‘ismét örömmel tölt el’.

A retro- ‘hátra-, vissza-’ hátrafelé irányuló, ellentétes cselekvés: retrotira ‘visszavonul’, retroseda ‘visszaad, visszaállít’, retrodukte ‘visszavezet’; li lege non have retroaktiv efekto.

A mi- előtag a duim(i) ‘fél’ melléknévnek felel meg: mihore ‘félóra’, milume ‘szürkület’, miklosat ‘félig zárt’.

A bo- házassággal létrejövő rokoni viszonyt jelöl: bopatro ‘após’, bofilia ‘meny’ stb. Eltér a stif- ‘mostoha-’ előtagtól: stifmatra ‘mostohaanya’ stb.

Az ex- a legtöbb európai nyelvhez hasonlóan ‘egykori, volt, korábbi’ jelentésű: exrego, exprofesoro.

Az arki- megfelel a nemzetközi arch- ‘arch-, ark(h)-, ős-, fő-’ előtagnak: arkiepiskopo ‘érsek’, arkianjele ~ archanjele ‘arkangyal’, arkidiakono ‘főesperes’, arkiduko ‘főherceg’.

A pseudo- ‘ál-, képzelt, hamis’ az előző előtaghoz hasonlóan a görögből lett átvéve, minthogy sok élő nyelvben használatos: pseudoprojeto, pseudofilosofo, pseudosientiali stb.